Trang Các phương án

Halza Price Plan

Bản Xã hội Halza

USD

 $00.00

/mỗi năm


 • Lưu trữ Không giới hạn các Dấu hiệu Quan trọng
 • Bộ theo dõi Chu kỳ
 • Tài khoản Gia đình
 • Hồ sơ & Hình ảnh Y khoa
 • Chia sẻ Nhanh
 • Hỗ trợ Ưu tiên
 • Dịch vụ Nhân viên chăm sóc

NHẬN BẢN MIỄN PHÍ

Bản Thiết yếu Halza

USD

 $36.00

/mỗi năm


 • Lưu trữ Không giới hạn các Dấu hiệu Quan trọng
 • Bộ theo dõi Chu kỳ
 • Tài khoản Gia đình
 • Hồ sơ & Hình ảnh Y khoa
 • Chia sẻ Nhanh
 • Hỗ trợ Ưu tiên
 • Dịch vụ Nhân viên chăm sóc

NHẬN BẢN THIẾT YẾU

Halza Premium

USD

 $374.00

/mỗi năm


 • Lưu trữ Không giới hạn các Dấu hiệu Quan trọng
 • Bộ theo dõi Chu kỳ
 • Tài khoản Gia đình
 • Hồ sơ & Hình ảnh Y khoa
 • Chia sẻ Nhanh
 • Hỗ trợ Ưu tiên
 • Dịch vụ Nhân viên chăm sóc

NHẬN BẢN CAO CẤP